-

Εκπαιδευτικό Σύστημα

* Τεκμηρίωση των ανεπαρκειών στη στοχοθεσία και τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής εκπαίδευσης, μακροχρόνια ελλείμματα και δομικές ανεπάρκειες. Πώς μπορούμε να διαγνώσουμε έγκυρα και έγκαιρα το πρόβλημα και να αναστρέψουμε την πορεία φθίνουσας ποιότητας και αποτελεσματικότητας (διασφάλισης ίσων ευκαιριών μάθησης).

* Σε αναζήτηση νέας ισορροπίας στο σύστημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη διασφάλιση ευκαιριών εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης όλων όσων το επιθυμούν και ταυτόχρονα των συνθηκών ανταγωνιστικής έρευνας, παραγωγής γνώσης και αριστείας.