-

Το «Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία»

Προτεραιότητα η επιστημονική και καινοτομική υποστήριξη της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και συνεργασία, με ερευνητικούς φορείς και σχολεία από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Σημεία αναφοράς αποτελούν οι διαπιστώσεις της πρόσφαστης μελέτης του ΟΟΣΑ για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα (OECD Education Policy Advice for Greece) καθώς και οι προοπτικές για τις εξελίξεις σε ένα διεθνοποιούμενο εκπαιδευτικό σύστημα (Μαθαίνοντας στις σχολικές ηλικίες).

Πρώτο βήμα συνιστά η ανάληψη πρωτοβουλίας από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και σχολείων, ώστε άμεσα να αναβαθμίσουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Με ομαδοσυνεργατικές δράσεις που συμβάλλουν στην επιμόρφωση και επαγγελματική τους ανάπτυξη, αυτήν της σχολικής μονάδας και, εντέλει, στην καλύτερη μάθηση στο ελληνικό σχολείο. Στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία μπορούν να συμμετέχουν σχολεία αλλά και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, δηλώνοντας συμμετοχή στο innovation.edu.gr. Το «Πρόγραμμα» συνεχίζει το έργο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας της «Μορφωτικής Πρωτοβουλίας» (www.protovoulia.org).