-

Γραφείο Εκπροσώπησης (Αθήνα)

Δρ Νικήτας Καστής, Πρόεδρος Εκτελεστικού Συμβουλίου Ελληνικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας (& Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ομίλου) – [email protected]

Δρ Σπύρος Μπορώτης, Μελετητής-Συντονιστής Έρευνας – [email protected]

Thomas Fischer, Μελετητής-Συντονιστής Έρευνας – [email protected]

Βάλτερ Φισάμπερ, Μελετητής – [email protected]

Το Γραφείο Εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού Ομίλου στην Αθήνα λειτουργεί για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους θεσμικούς, αντιπροσωπευτικούς και επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα, με την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα καθώς και για τον συντονισμό με τις προσπάθειες άλλων ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Ομάδας Δράσης»), της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Διεθνούς Τράπεζας κ.α.

Επικοινωνία: [email protected]